Projecte Educatiu

L’objectiu de l´Escola Mireia és el perfeccionament i desenvolupament global de l´alumne: intel.lectual, ètic, social, físic, etc...; concebut com un procés integral i tenint en compte les seves capacitats. L´educació dels alumnes és la nostra finalitat i raó de ser. L´Escola Mireia forma a favor de la tolerància, convivència i pluralitat democràtica, ahora que no es fa distincions entre els alumnes per cap raó.


Els objectius generals de l´escola s´agrupen en tres àmbits: acadèmic, formatiu i social. L´àmbit acadèmic contempla la formació intel·lectual de l´alumne i el desenvolupament de les seves capacitats. En l’àmbit formatiu es prepara els alumnes com a persona enfortint la seva personalitat amb una actitud reflexiva i sobre bases socials i culturals de Catalunya. L’àmbit social estimula l´alumne en els valors d´una societat democràtica: solidaritat, respecte als altres, esperit crític i responsabilitat.

Els mètodes pedagògics de l´Escola Mireia es basen en el reconeixement de l´alumne com a protagonista principal del seu aprenentatge. A partir de la comunicació i el treball es fomenta l´actitud curiosa i l´esperit crític com a base de l´adquisició de coneixements. La llengua catalana és la llengua vehicular i d´aprenentatge de l´Escola i  d´ús habitual en tots els àmbits de la vida escolar. Amb l´aprenentatge de la llengüa anglesa des dels cursos d’educació infantil es pretén la progressiva adquisició de competència comunicativa.

Totes les activitats de l´Escola formen part del Projecte Educatiu i participen dels seus objectius.